OK
Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Styrelsen
Vision & värdegrund
Stadgar
Kommittéer
Arbetsgrupper
Personal
Valberedning
Partners
Greenfeeavtal
Medlem
Tävling
Shop
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

Stadgar

Mariestads Golfklubb är en ideell förening, bildad den 14 februari 1975, med hemort i Mariestad. Följande stadgar är fastställda av årsmötet den 5 mars 2012, och ersätter 2009 års stadgar med vidtagna ändringar. Stadgarna följer de nya ”Normalstadgar för golfklubb” som beslutats av FS 19 augusti 2004 och är godkända av Svenska Golfförbundet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

2 § Sammansättning

3 § Tillhörighet

4 § Beslutande organ

5 § Firmateckning

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

7 § Stadgetolkning

8 § Stadgeändring

9 § Upplösning av golfklubben

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

11 § Utträde

12 § Uteslutning

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

16 § Förslag om ärenden till årsmötet

17 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt

18 § Beslutförhet

19 § Beslut och omröstning

20 § Val

21 § Valbarhet

22 § Ärenden vid vårmötet

23 § Ärenden vid valmötet

EXTRA ÅRSMÖTE ELLER EXTRA VALMÖTE

24 § Extra årsmöte

VALBEREDNING

25 § Sammansättning och åligganden

REVISION

26 § Revision

STYRELSE

27 § Sammansättning

28 § Åligganden

29 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

30 § Jäv

31 § Överlämnande av beslutanderätten


IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med

idrottens verksamhetsidé och aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i klubben.

3 § TILLHÖRIGHET

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges

Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Västergötlands Golfdistriktsförbund (VGF) och Västergötlands Idrottsförbund (VIF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse

(FS) eller resp. GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, valmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.


7 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ALLTID insändas till SGF. SGF har härvid rätt att

påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions-berättelse samt balans- jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller på styrelsens vägnar av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller

omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål och intressen.

Ansökan får också avslås om sökande tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § andra stycket, och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad

sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom 3 veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar

11 § UTTRÄDE

Medlem, som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem, som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben, får anmodas att göra det inom

30 dagar efter det han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd, skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av

styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden..

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om denne önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre veckor sändas till den beslutet avser.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i klubben

har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
har rätt till information om klubbens verksamhet.
skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån.
har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta
möjligt, dock senast fem år efter utträdet,

Medlem i klubben

* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,

* skall betala de avgifter som beslutas av årsmötet.

* skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmötet.

* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, deltaga i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.


ÅRSMÖTE

15 § TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett val- och ett vårmöte.
Valmötet hålls under november månad och vårmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall finnas på klubbens hemsida och anslås på klubbens anslagstavla senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före vårmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på vårmötet.

16 § FÖRSLAG OM ÄRENDEN TILL ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast före årsskiftet. Styrelsen skall till vårmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet.

Rösträtten är personlig . Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i Mariestads Golfklubb.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, VIF, SGF, och VGF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begäres. Beslut efter ja/nej- rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet)

Beslut avseende val avgöres så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning.

Övriga beslut avgöres så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet)

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad av lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.


20 § VAL

Styrelseordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer med ersättare och två ledamöter till valberedningen väljs av valmötet.

Betr. mandattiden hänvisas till § 23.

21 § VALBARHET

Valbar till klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i

klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

22 § ÄRENDEN VID VÅRMÖTE

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och medlemslån.

11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13 Övriga frågor. (Information och diskussion)

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får endast fattas om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


23 § ÄRENDEN VID VALMÖTET

Vid valmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av föredragningslista.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6 Val av:

a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

b) Två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år (udda årtal)
Tre övriga ledamöter för en tid av två år (jämna årtal)

c) Två ersättare i styrelsen för en tid av ett år med fastställd turordning.

d) Två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får styrelseledamöter ej delta.

e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande.

f) Ombud till VGF-möte

7 Övriga frågor (Information och diskussion)

24 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom 2 månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och ev. handlingar skall via brev (poststämpel) senast 7 dagar före ett extra årsmöte tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.

Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 17 och 18 §§.


VALBEREDNING

25 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter av vilka valmötet väljer ordförande och en ledamot och den nyvalda styrelsen utser den andre.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då de övriga ledamöterna begärt det.

Valberedningen skall senast 4 veckor före valmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

REVISION

26 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.

Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes-, valmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.

STYRELSE

27 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och fem övriga ledamöter samt två ersättare.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder ersättare enligt den fastställda turordningen.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande valmöte.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adj. ledamot får utses till befattning inom styrelsen.


28 § ÅLIGGANDEN

När årsmötet eller valmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarataga medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att;

* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.

* verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställd budget.

* med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben.

* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.

* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed.

* förbereda årsmötet.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

29 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde, med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas, skall tillställas samtliga styrelseledamöter, adjungerade och ersättare i god tid.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträden. Sådant beslut skall anmälas till styrelsen nästkommande sammanträde och tagas till protokollet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Ledamot och tjänstgörande ersättare har rätt att reservera sig mot styrelsebeslut. Avvikande mening

skall antecknas till protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

30 § JÄV

Den som personligen berörs av ett ärende äger inte röst- eller yttranderätt när styrelsen fattar beslut i ärendet.

31 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Under 2023 lämnades 125 000 omdömen in av Golfamore-användarna som ligger till grund för nomineringarna till Golfamore Awards.

Kriterier för att nomineras i Golfamore Awards är att man ska ha fått minst 50 röster i priskategorin och att snittbetyget ska vara minst 4.0 (av maximala 5.0). I huvudkategorin PLAYERS CHOISE AWARD utsågs Mariestads GK som åttonde bästa Svenska golfklubb.
Detta är den nionde utmärkelsen för Mariestads GK på sex år!