OK
Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Tidsbokning
Gäst
Bana
Klubben
Medlem
Tävling
Shop
Tränare
Restaurang
Mobilmenu

Kallelse till årsmöte

2021-07-01

Kallelse till Årsmöte i Mariestads Golfklubb den 8 juli kl. 19:00
Plats: Vadsbogymnasiet sal K5

Årsmöteshandlingar finns att hämta i kansliet en vecka innan årsmötet.

1 Mötets öppnande.
2 Fastställande av röstlängd för mötet.
3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4 Fastställande av föredragningslista.
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.
12 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
13 Val av:
13a Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
13b Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år
13c Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år med fastställd turordning
13d Två revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får styrelseledamöter ej delta.
13e Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
14 Ombud till VGF-möte
15 Övriga frågor, information och diskussion.
16 Avtackningar
17 Mötet avslutas
Arkivet.


Under 2023 lämnades 125 000 omdömen in av Golfamore-användarna som ligger till grund för nomineringarna till Golfamore Awards.

Kriterier för att nomineras i Golfamore Awards är att man ska ha fått minst 50 röster i priskategorin och att snittbetyget ska vara minst 4.0 (av maximala 5.0). I huvudkategorin PLAYERS CHOISE AWARD utsågs Mariestads GK som åttonde bästa Svenska golfklubb.
Detta är den nionde utmärkelsen för Mariestads GK på sex år!